Notiziario Onaomac gennaio-aprile
1966
Notiziario Onaomac gennaio-aprile
1964
Notiziario Onaomac – Edizione speciale settembre-dicembre
1963
Notiziario Onaomac gennaio-marzo
1962
Notiziario Onaomac luglio-settembre
1961
Notiziario Onaomac gennaio-marzo
1961
Notiziario Onaomac luglio-settembre
1960
Notiziario Onaomac gennaio-marzo
1960
Notiziario Onaomac luglio-settembre
1959
Notiziario Onaomac gennaio-marzo
1959
Notiziario Onaomac aprile-giugno
1959
Fiamme d’Argento
1957 1960